Zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů dle čl. 13 nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

1. Kontaktní údaje správce

Správcem osobních údajů je PhDr. Zita Nováková, Ph.D., Koreisova 12, 64100  Brno

2. Jaké osobní údaje Zita Nováková zpracovává:

Osobní údaje Zita Nováková zpracovává v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „Nařízení“) a dále v souladu s vnitrostátními právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

Zita Nováková zpracovává pouze takové údaje, které potřebuje pro účely své činnosti, a to zejména z titulu plnění smlouvy. Jedná se zejména o:
• osobní údaje k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci – jméno a příjmení, datum narození, adresa
• osobní údaje pro usnadnění a urychlení komunikace v souvislosti s plněním smlouvy – telefonní číslo, e-mailová adresa

Zita Nováková může také zpracovávat Vaše osobní údaje z titulu oprávněného zájmu, a to za účelem zařazení do své databáze v souvislosti s marketingem, propagací společnosti a jejích služeb a reklamou. Zejména se jedná o nabízení výrobků a služeb, zasílání relevantních nabídek a obchodních sdělení stávajícím klientům, kteří v minulosti využili služeb Zitz Novákové, a to elektronickými cestami dle platného zákona č. 480/2004 Sb. Pro tento účel jsou Vaše údaje zpracovávány na dobu 10 let. Oprávněným zájmem Zity Novákové je v tomto případě zájem na efektivní marketingové kampani, která nezasahuje do Vašich práv.
Zdrojem Vašich osobních údaje jste Vy osobně (předání osobních údajů při uzavírání smluvního vztahu).

3. Komu jsou Vaše osobní údaje ze strany Zity Novákové poskytovány:

Vaše osobní údaje jsou v souvislosti se shora uvedenými účely předávány třetím osobám, které jsou označovány jako příjemci osobních údajů. Jedná se o společnosti (či o fyzické osoby), se kterými společnost spolupracuje buď jako se svými obchodními partery nebo při využívání služeb těchto společností, případně v rámci plnění svých zákonných povinností.

• příjemci, kteří jsou zpracovateli osobních údajů – zpracovatelé Vašich osobních údajů jsou třetí osoby, které společnost využívá ke svým vlastním účelům, a kteří tak Vaše osobní údaje zpracovávají výlučně pro společnost (např. externí účetní), společnost vybírá pouze ty zpracovatele, kteří poskytují dostatečné záruky zavedení vhodných technických a organizačních opatření potřebných pro účely zajištění ochrany Vašich osobních údajů., a to na základě zpracovatelské smlouvy

• příjemci, kteří jsou samostatnými správci osobních údajů – jedná se zejména o obchodní partnery

• dalším subjektům, je-li to nezbytné pro ochranu našich práv, např. pojišťovnám, soudům, znalcům; rozsah poskytnutých osobních údajů je omezen na údaje nezbytné pro úspěšné uplatnění nároku;

• jiným subjektům pouze s Vaším souhlasem.

4. Doba uložení osobních údajů:

Vaše osobní údaje zpracováváme (ukládáme) pouze po dobu, která je nezbytná s ohledem na účely zpracování Vašich osobních údajů.

V případě zpracování, které probíhá z titulu plnění právní povinnosti je doba uložení osobních údajů (doba zpracování) stanovena příslušným právním předpisem.
V případě zpracování, které probíhá z titulu plnění smlouvy je doba zpracování dána minimálně dobou trvání smluvního vztahu či dobou nutnou k zajištění veškerých práv a povinností plynoucích ze smluvního vztahu, tj. i po ukončení smluvního vztahu s ohledem na případné nároky, které mohou vzniknout v budoucnosti, nejdéle po dobu 10 let.
V případě našeho oprávněného zájmu zpracováváme Vaše osobní údaje po dobu danou trváním konkrétního účelu.
Po skončení doby oprávněného zpracování Zita Nováková přestává příslušné osobní údaje zpracovávat a zajistí jejich likvidaci v souladu s relevantními právními předpisy.

5. Práva týkající se ochrany osobních údajů:

V souladu s ustanovením článku 12 – 22 nařízení GDPR mohou subjekty uplatnit svá práva. Jednotlivá práva subjektů se uplatňují písemnou žádostí adresovanou společnosti, na kterou je společnost povinna zareagovat bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho měsíce od doručení žádosti. Ve výjimečných případech je společnost oprávněna lhůtu pro vyřízení žádost prodloužit nejvýše o dva měsíce. V souladu s uvedenými ustanoveními máte právo uplatnit tato práva:

a) právo na přístup k osobním údajům (čl. 15 nařízení GDPR) – osoby mohou požadovat informace o tom, jaké údaje o nich Zita Nováková zpracovává;

b) právo na opravu osobních údajů (čl. 16 nařízení GDPR) – osoby mají právo požádat o opravu neúplných či nesprávných osobních údajů, které se jich týkají;

c) právo na omezení zpracování osobních údajů (čl. 18 a 19 nařízení GDPR) – pokud má osoba za to, že by mělo dojít k omezení zpracování jejích osobních údajů, zejm. z důvodu, že zpracování těchto osobních údajů probíhá ze strany Zity Novákové v rozporu se zákonem;

d) právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů (čl. 21 nařízení GDPR) – v případech zpracování osobních údajů prováděného na základě právního titulu oprávněného zájmu správce dle čl. 6 odst. 1 písm. f) mají osoby právo vznést námitku proti zpracování;

e) právo na výmaz osobních údajů (čl. 17 nařízení GDPR) – v případě, že má osoba za to, že zpracování osobních údajů týkajících se jeho osoby není oprávněné, může požádat o výmaz osobních údajů, které jsou dle jeho názoru zpracovávány v rozporu s nařízením GDPR (vyjma případů, kdy se jedná o zpracování z titulu plnění právní povinnosti);

f) právo na přenositelnost osobních údajů (čl. 20 nařízení GDPR) – osobní údaje osob zpracovávané automatizovaně na základě jejich souhlasu či na základě právního titulu plnění smlouvy mohou být na žádost subjektu údajů přeneseny jinému správci.

6. S uplatněním všech svých práv se můžete obracet přímo na Zitu Novákovou, a to buď písemně do sídla společnosti na adresu Koreisova 12, 64100  Brno, nebo prostřednictvím e-mailové adresy info@zitanovakova.cz. Pokud máte za to, že dochází ke zpracování osobních údajů v rozporu s nařízením GDPR, můžete podat stížnost u dozorového úřadu, přičemž není omezeno ani vaše právo na soudní ochranu. Dozorovým úřadem je Úřad pro ochranu osobních údajů, IČO: 70837627, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.